ALLMÄNNA VILLKOR 01028 Sid (1)3 Detta dokument är UNIDENT’s egendom och får inte kopieras, förevisas eller utlämnas till tredje person utan företagets skriftliga medgivande

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

1. Definitioner I dessa Allmänna Villkor ska nedan angivna ord och begrepp ha följande betydelse. ”Abonnemang” avser en i tid begränsad, icke exklusiv, nyttjanderätt till Tjänst. ”Abonnemangsavgift” avser den fasta kostnad för Tjänsten som framgår av Prislistan. “Allmänna Villkor” avser dessa allmänna villkor i sin helhet. ”Arbetstid” avser de av Unident angivna arbetstider för Unident Support och Unident Service som används för beräkning av responstid med hänsyn till påbörjad åtgärd. ”Avtal” avser det avtal och tillhörande formulär som ingåtts mellan Unident och Kunden inklusive dessa Allmänna Villkor samt eventuellt förekommande Särskilda Villkor. ”Beställningsvara” avser produkt som enligt prislistan under normala förhållanden inte är lagerförd. ”Förbrukningsvara” avser en vara som ska användas en gång för att därefter inte återanvändas t ex dentala fyllningsmaterial, dentala avtrycksmaterial m.m. ”Kunden” avser den som beställt en Produkt, Programvara eller Tjänst av Unident. ”Kundens data” avser den av Kunden i verksamheten genererade datan såsom dokument, databaser, e-post eller digitalt genererad information som är unik för Kundens verksamhet. ”Lagervara” avser produkt som enligt prislistan under normala förhållanden är lagerförd. ”Licensen” avser en i tid begränsad, icke exklusiv nyttjanderätt till Programvaran. ”Orderbekräftelse” avser den av Unident skriftliga bekräftelsen av det mellan parterna ingångna Avtalet. ”Plocksedel” avser det dokument som medföljer paketleverans och som specificerar vad paketet innehåller. ”Prislistan” avser Unidents vid var tid gällande prislista. ”Produkten” avser alla varor, inklusive men inte begränsat till förbrukningsvaror, dataprodukter, utrustning och småmaskiner. ”Programvaran” avser programvara såsom exempelvis Onepix, C-takt Link och Nextsys. ”Startdag” avser den dag då Licensen och Abonnemanget börjar gälla i enlighet med vad som överenskommits mellan parterna. ”Särskilda Villkor” avser de särskilda villkor som gäller mellan Unident och Kunden enligt Avtal. ”Tjänsten” avser samtliga tjänster som tillhandahålls av Unident såsom exempelvis Unident Online, Unident Axess, support och service. ”Unident” avser Unident Aktiebolag, organisationsnummer 556281–8095. ”Unidents webbplats” avser (i) unident.se; (ii) unident.no; (iii) unidentdanmark.dk eller (iiii) unident.fi ”Ursprunglig tillverkare” avser det bolag som direkt eller indirekt tillverkar en Produkt och/eller Programvara och som är ansvarig för tillverkningen.

2. Tillämplighet 2.1 Dessa Allmänna Villkor gäller i tillämpliga delar för Kundens köp av Produkten, Programvaran och/eller Tjänsten från Unident. I vissa fall gäller andra särskilt överenskomna villkor mellan Kunden och Unident. I de fall Unident tillhandahåller Särskilda Villkor såsom exempelvis för Onepix, C-takt Link, Unident Axess, Unident Online, ska de Särskilda Villkoren äga företräde framför dessa Allmänna Villkor. 2.2 De Allmänna Villkoren är upplagda på sådant sätt att först följer allmänna bestämmelser som gäller för alla typer av köp. Därefter följer specialbestämmelser för Produkter, Programvaror och Tjänster som också i tillämpliga delar gäller för köpet. 2.3 Genom att beställa från Unident har Kunden accepterat dessa Allmänna Villkor. 3. Priser och betalningsvillkor 3.1 Priser framgår av Prislistan samt finns angivna på den till Kunden skickade fakturan. Samtliga priser anges exklusive mervärdesskatt och eventuella övriga skatter och avgifter, som också ska erläggas av Kunden vid betalning av fakturan. Unident förbehåller sig rätten till prisändringar i Prislistan. 3.2 Betalning ska ske mot faktura senast inom femton (15) dagar från fakturadatum. Förfallodagen framgår av fakturan. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 2 procent per månad på obetalt belopp från förfallodagen till dess full betalning sker samt ersättning för påminnelseavgift. 3.3 Om Kunden är i dröjsmål med betalning med minst tio (10) dagar har Unident rätt att, efter eget val; (i) hålla fast vid Avtalet och kräva betalning jämte dröjsmålsränta; eller (ii) genom skriftligt meddelande häva Avtalet i dess helhet samt kräva ersättning för eventuell skada som Kundens dröjsmål har förorsakat Unident.

4. Order Kunden är bunden av en till Unident lämnad order oavsett om denna skett skriftligen, muntligen eller på annat sätt t ex via Unidents webbplats.

5. Reklamation 5.1 Unident tillhandahåller i vissa fall särskilda rutiner för hur Kunden ska reklamera eventuella fel eller brister. Dessa rutiner ska följas för att en reklamation ska vara giltig. 5.2 För det fall särskilda rutiner för reklamation inte har meddelats gäller att Kunden skriftligen ska reklamera felet eller bristen till Unident senast tio (10) arbetsdagar efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Sådan reklamation ska specificera aktuellt fel på ett så detaljerat sätt att Unident har möjlighet att avhjälpa detsamma. Sker inte reklamation inom rätt tid och på föreskrivet sätt förlorar Kunden rätten att åberopa felet eller bristen. 5.3 Vid felaktig reklamation ska Kunden utge ersättning till Unident för utfört arbete, materialkostnader, resor m m.

6. Ansvar 6.1 Unident har ett ansvar gentemot Kunden för att Produkten, Programvaran och Tjänsten fungerar enligt givna specifikationer och inte uppvisar fel som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. Vilket ansvar Unident har beror på om Unident agerar som återförsäljare (återförsäljaransvar) eller Ursprunglig tillverkare (tillverkaransvar) för Produkten, Programvaran eller Tjänsten. För det fall fel eller brist föreligger, ska Unident, om inte annat överenskommits, vara kontaktperson mot Kunden och exklusivt efter egen eller Ursprunglig tillverkares bedömning inom skälig tid genom sin eller Ursprunglig tillverkares försorg och kostnad, antingen avhjälpa felet, leverera ny Produkt eller återbetala motsvarande del av köpeskillingen. 6.2 Unident ansvarar endast för fel enligt 6.1 under förutsättning att Kunden använt Produkten, Programvaran eller Tjänsten i enlighet med Ursprunglig tillverkares från tid till annan lämnade skriftliga instruktioner. Unidents ansvar gäller inte om felet har uppstått genom Kundens (i) användning av Produkten, Programvaran eller Tjänsten tillsammans med utrustning eller tillbehör som inte har levererats av Unident; (ii) vårdslösa användning eller (iii) förändring av Produkten, Programvaran eller Tjänsten inklusive oriktigt utförda reparationer. Unidents ansvar omfattar inte heller fel uppkomna genom normal förslitning.

7. Ansvarsbegränsning Unident kan inte under några omständigheter bli ansvarig för indirekt förlust som åsamkas Kunden. Denna ansvarsbegränsning omfattar, men är inte begränsad till, produktionsbortfall, hyreskostnader för annan utrustning, kostnader för anlitande av konsult, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust. Unidents ansvar gentemot Kunden kan aldrig överstiga Produktens, Programvarans eller Tjänstens aktuella värde.

8. Förtida upphörande 8.1 Vardera part har rätt att – utöver vad som i övrigt framgår av Avtalet – genom skriftligt meddelande till motparten, säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om (i) den andra parten i väsentligt avseende bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet och inte inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan härom, där så är möjligt, har vidtagit rättelse; eller (ii) den andra parten försatts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, är föremål för företagsrekonstruktion, inställer sina betalningar eller i övrigt kan anses vara på obestånd. 8.2 Vid Unidents uppsägning av Avtalet med anledning av Kundens avtalsbrott ska Kunden hålla Unident skadeslös avseende samtliga de förpliktelser mot tredje man som Kunden har åtagit sig samt ersätta Unident för eventuella övriga kostnader, skador eller förluster med anledning av avtalsbrottet. Även om Avtalet inte sägs upp, har Unident rätt att få ersättning för den skada som uppkommit genom avtalsbrottet. 8.3 Förtida uppsägning enligt denna punkt ska göras utan oskäligt dröjsmål efter det att den omständighet som åberopas blivit känd för den part som önskar göra uppsägningen. Uppsägningen ska vara skriftlig och ställas till den andra parten för att vara giltig.

9. Överlåtelse av förpliktelser Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan den andra partens skriftliga godkännande.

10. Underleverantör Unident har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet. Unident ansvarar för utförandet av de avtalsförpliktelser som utförs av underleverantör som om de hade utförts av Unident självt.

11. Immateriella rättigheter 11.1 Unident eller Ursprunglig tillverkare innehar samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Produkten, Programvaran eller Tjänsten innefattande men inte begränsat till patent, upphovsrätt, mönsterskydd och varumärken. Inget i detta Avtal eller i andra avtal eller överenskommelser ska tolkas som att ovan nämnda rättigheter, eller del därav, överförs till Kunden. 11.2 Kunden har inte rätt att, utan skriftligt godkännande från Unident eller Ursprunglig tillverkare, använda varumärken eller logotyper eller andra till Unident eller Ursprunglig tillverkare relaterade varumärken eller logotyper.

12. Personuppgifter Parterna ska efterleva de regler för behandling av personuppgifter som vid var tid gäller enligt tillämplig lagstiftning om behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården, innefattande men inte begränsat till patientdatalagen (2008:355).

13. Sekretess 13.1 Vardera part förbinder sig att, under avtalstiden och under en tid av tre (3) år därefter, inte utan den andra partens medgivande utlämna uppgifter till tredje man om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet (s k konfidentiell information). Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas information som parten angivit vara konfidentiell. Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för honom på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter. ALLMÄNNA VILLKOR 01028 Sid (2)3 Detta dokument är UNIDENT’s egendom och får inte kopieras, förevisas eller utlämnas till tredje person utan företagets skriftliga medgivande 13.2 Vardera part förbinder sig att endast utlämna konfidentiell information till sådana anställda, konsulter och/eller underleverantörer till vilka den konfidentiella informationen nödvändigtvis måste utlämnas för att parten ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet. Vardera parten åtar sig vidare att tillse att samtliga anställda och annan, till vilken konfidentiell information får utlämnas enligt denna punkt, förbinder sig att iaktta sekretessbestämmelser motsvarande sekretessbestämmelserna i dessa Allmänna Villkor.

14. Force Majeure 14.1 Om part inte kan fullgöra sina förpliktelser i enlighet med Avtalet och underlåtenheten beror på omständighet som ligger utanför parts kontroll (”Force Majeure”), ska part befrias från påföljd för sin underlåtenhet under den tid som hindret föreligger. Så snart hindret upphör ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. 14.2 Det åligger part som önskar åberopa Force Majeure som befrielsegrund att utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten av omständighet som utgör Force Majeure.

15. Meddelanden 15.1 Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom bud, rekommenderat brev eller e-postmeddelande till parternas aktuella adresser. Med aktuell adress avses för Kunden den adress som framgår av Avtalet eller på annat sätt av Kunden lämnade uppgifter och för Unident den adress som framgår av Unidents webbplats. 15.2 Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda; (i) om avlämnat med bud, vid avlämnandet; (ii) om avsänt med rekommenderat brev, två (2) dagar efter avlämnandet för postbefordran; eller (iii) om avsänt som e-postmeddelande, vid mottagandet då e-postmeddelandet kommit till mottagarens e-postadress.

16. Ändrade uppgifter, ändringar och tillägg 16.1 Det åligger respektive part att utan dröjsmål meddela den andre parten ändrade uppgifter exempelvis om Produkten, Programvaran eller Tjänsten som part behöver känna till för att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet. 16.2 Kunden är skyldig att meddela Unident (i) ändrade kunduppgifter och/eller (ii) om tandläkarlegitimation eller annan behörighet exempelvis tillstånd för verksamhet med joniserande strålning har ändrats eller blivit indragen. 16.3 Samtliga tillägg till eller ändringar av Avtalet ska vara skriftliga och undertecknade av båda parter för att vara gällande. 16.4 Unident äger rätt att ändra dessa Allmänna Villkor. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på Unidents webbplats.

17. Villkorens giltighet Villkoren i Avtalet gäller i tillämpliga delar även efter det att avtalstiden har upphört.

18. Tillämplig lag och tvistlösning 18.1 Svensk materiell rätt ska gälla för Avtalet. 18.2 Tvister som uppstår med anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum i Göteborg och språket ska vara svenska. 18.3 Oaktat vad som anges ovan i punkten 18.2, har part rätt att vid myndighet eller allmän domstol söka utverka dom på klar och förfallen fordran. PRODUKTER

19. Orderbekräftelse och plocksedel Vid köp av Produkter bekräftar Unident Kundens order med en Orderbekräftelse samt Plocksedel.

20. Pris Kunden ska, utöver Produktens pris, betala för transport av Produkten från Unident till Kunden. Kostnaden för emballage och transportförsäkring är inkluderat i Produktens pris.

21. Leveransvillkor 21.1 Unident ombesörjer transport och försäkring av Produkten till (i) den adress som överenskommits mellan parterna; (ii) den adress som angivits i orderbekräftelsen eller (iii) den leveransadress som finns registrerad hos Unident. 21.2 Produkten levereras DAP Bestämmelseort INCOTERMS 2010. Detta innebär att Unident ansvarar för eventuella transportskador eller förkommet gods. Unident ansvarar inte för försenad leverans eller annat fel som är att hänföra till leveransen och som ligger utanför Unidents kontroll. Skada som är synlig, ska anmälas genast vid godsets mottagande och antecknas i transportdokument eller i annan handling. Anteckningen ska bestyrkas av transportbolagets representant. Dold skada skall anmälas till aktuellt transportbolag snarast, dock senas sju (7) dagar efter mottagandet.

22. Leveranstid 22.1 Unident ska leverera Produkten så snart Unident har möjlighet därtill. För Produkt som är lagervara sker utleverans normalt samma vardag om ordern har mottagits före klockan 14.00 och nästkommande vardag om ordern mottagits efter klockan 14.00. Produkt som är beställningsvara levereras enligt separat överenskommelse. 22.2 Om hela ordern inte kan levereras vid samma tillfälle får Kunden bestämma om delleverans ska ske. Vid leverans av tidigare restnoterad Produkt står Unident för transportkostnaden.

23. Kontroll av Orderbekräftelse och Plocksedel Kunden ska kontrollera att den av Unident lämnade Orderbekräftelsen och Plocksedeln överensstämmer med Kundens order och leverans. Vid avvikelse ska Kunden inom tio (10) arbetsdagar från mottagandet av Orderbekräftelse och Plocksedel skriftligen reklamera densamma till Unident. Om så inte sker anses Orderbekräftelse vara korrekt. 24. Ångerrätt 24.1 Kunden har möjlighet att ångra köp av Produkt som inte är Beställningsvara under förutsättning att (i) varan och förpackningen är i ursprungsskick och (ii) förpackningen är obruten. 24.2 Undantaget från 24.1 är specialtillverkade, broderade, tryckta eller på annat sätt kundanpassade klinikkläder och -skor. 24.3 Unident tillhandahåller i vissa fall särskilda rutiner för hur Kunden ska gå tillväga vid retur av Produkten med anledning av ångerrätten. För det fall särskilda rutiner inte har meddelats gäller att Kunden skriftligen ska returnera Produkten till Unident inom tio (10) arbetsdagar från mottagen leverans. Sker inte retur inom rätt tid förlorar Kunden möjligheten till ångerrätt. 24.4 Returnerade varor med anledning av ångerrätten ska på Kundens bekostnad och ansvar återsändas till Unident på den adress som framgår av Unidents webbplats. Kostnad för frakt krediteras inte. 24.5 Vid ångrat köp krediterar Unident nittio (90) procent av erlagd betalning för Produkten. 24.6 Undantaget från 24.4 och 24.5 är klinikkläder och -skor, dock ej specialtillverkade, broderade, tryckta eller på annat sätt kundanpassade klinikkläder och -skor, under förutsättning att varan och förpackningen är i ursprungsskick där Unident bekostar en (1) retur per order och krediterar etthundra (100) procent av erlagd betalning för Produkten.

25. Äganderättsförbehåll Levererad Produkt förblir Unidents egendom till dess den har blivit till fullo betald. Kunden förbinder sig att väl vårda och inte sälja, vidta ändringar i, vidareuthyra eller på annat sätt rättsligt förfoga över sådan Produkt vilket kan äventyra Unidents äganderätt till Produkten i förhållande till tredje man.

PROGRAMVAROR 26. Licensens omfattning 26.1 Kunden får en icke-exklusiv licens att använda Programvaran för den egna verksamheten under den tidsperiod som överenskommits mellan Unident och Kunden. Kopiering av Programvaran, utöver vad som anges i tvingande lagstiftning, får endast ske vid installation genom att Programvaran överförs från Unident till Kunden. Programvaran får endast användas av Kunden för avsett ändamål. 26.2 Kunden får inte förfoga över Programvaran på annat sätt än vad som anges i (i) denna punkt; (ii) övrigt av dessa Allmänna Villkor eller (iii) förekommande Särskilda Villkor. Det innebär att Kunden inte får framställa exemplar av Programvaran och dess innehåll, göra den tillgänglig för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick eller annars förfoga över Programvaran. Kunden får inte heller överlåta eller upplåta nyttjanderätt till exemplar av Programvaran eller på annat sätt distribuera Programvaran.

27. Ändringar i Programvaran Kunden har inte rätt att ändra Programvaran utan att först inhämta Unidents skriftliga godkännande. 28. Avtalsperiod och uppsägning 28.1 Unident ska tillhandahålla Programvaran under den avtalsperiod som anges i Avtalet, med start enligt angiven Startdag. Om avtalsperiod inte anges i Avtalet, gäller en avtalsperiod om tolv (12) månader från och med Startdagen. Om Avtalet ingåtts under löpande kalendermånad gäller en första förlängd avtalsperiod för resterande del av kalendermånaden och följande tolv månader. 28.2 Om Avtalet inte skriftligen sägs upp senast tre (3) månader före avtalsperiodens utgång, förlängs Avtalet automatiskt med ytterligare en avtalsperiod såsom den anges i Avtalet eller, om avtalsperiod inte anges i Avtalet, med ytterligare tolv (12) månader. Uppsägningstid för kommande avtalsperioder är tre (3) månader. Vid förlängning av Avtalet ska Unidents vid var tid gällande villkor och priser tillämpas. 28.3 Kundens uppsägning av Licensen ska ske skriftligen enligt instruktioner givna av Unident. Först efter Unidents mottagande av begärda uppgifter kommer Unident hantera uppsägningen. ALLMÄNNA VILLKOR 01028 Sid (3)3 Detta dokument är UNIDENT’s egendom och får inte kopieras, förevisas eller utlämnas till tredje person utan företagets skriftliga medgivande 29. Pris- och betalningsvillkor 29.1 Kunden ska för Programvaran betala en licensavgift i förskott för hela eller delar av avtalsperioden, i enlighet med Prislistan. I Särskilda Villkor anges vilket betalningsvillkor som gäller för Programvaran. 29.2 Om Kunden är i dröjsmål med betalningen med minst tio (10) dagar kan Unident, istället för vad som anges i punkten 3.3, tillfälligt dra in Licensen till dess full betalning inklusive eventuell dröjsmålsränta har erlagts av Kunden. 29.3 Unident har rätt att en gång per år utan föregående avisering, dock utan retroaktiv verkan, justera licensavgiften med hänsyn till index. Som basmånad för index avses oktober månad föregående år. Indexregleringen styrs av Statistiska centralbyråns Arbetskraftsindex (AKI) avseende Tjänstemän inom privat sektor, Informations- och kommunikationsföretag (J). 29.4 Unident har, utöver vad som framgår av punkt 29.3, rätt att årligen höja licensavgiften utan föregående avisering. Vid justeringar överstigande 5 % exklusive index har Kunden rätt att avsluta Avtalet med omedelbar verkan. I sådant fall ska Kunden skriftligen meddela Unident härom senast trettio (30) dagar efter det att faktura på licensavgift har kommit Kunden tillhanda enligt 15.2. 30. Kundens data och intrång i annans rätt 30.1 Kunden innehar samtliga ägarrättigheter till Kundens data och Unident erhåller inga ägarrättigheter under Avtalet. 30.2 Kunden ansvarar för att Kundens data, som hanteras genom Licensen, samt Kundens användning av Licensen inte gör intrång i tredje mans rätt eller på annat sätt står i strid mot gällande lagstiftning. För det fall tredje man skulle göra gällande någon form av intrång ska Unident hållas helt skadeslös. 30.3 Unident lämnar inte ut Kundens data till obehörig tredje part, med mindre sådan skyldighet föreligger enligt lag, domstols- eller myndighetsbeslut. 31. Ansvar för fel Unident kan inte under några omständigheter bli ansvarig för fel i Programvara som beror på (i) hårdvara, programvara eller annan utrustning som inte tillhandahållits av Unident eller (ii) att en annan programvaruversion än den av Unident senast tillhandahållna använts. 32. Ansvarsbegränsning Utöver vad som anges i punkten 7 ovan, kan Unident aldrig hållas ansvarig för Kundens kostnader vid driftavbrott eller förlust av data om så inte särskilt framgår av Särskilda Villkor. 33. Förtida upphörande 33.1 Unident har, utöver vad som framgår av punkten 8 ovan, rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Licensen missbrukas av Kunden eller av annan som via Kundens tillgång till Licensen kan nyttja Programvaran. Sådant missbruk kan bestå i kommersiella reklamutskick via Programvaran till annan licenstagare som inte gett medgivande härtill, hantering av oetiskt material, förändring/manipulation av Programvaran, otillbörlig spridning av Programvaran eller agerande i syfte att störa driften. 33.2 Vid förtida upphörande återbetalas inte erlagd licensavgift. TJÄNSTER 34. Support och service 34.1 Unident tillhandahåller support och service efter muntligt eller skriftligt Avtal. Unident kontaktas per telefon eller e-post enligt kontaktinformation som framgår av Unidents webbplats. Unidents tillgänglighetstider är; (i) vardagar mellan klockan 07:00 och 17:00 och (ii) vardag före röd dag mellan klockan 07:00 och 15:00. För beräkning av responstid med hänsyn till åtgärd, vilket framgår av Särskilda Villkor anges Arbetstid till vardagar mellan klockan 08:00 och 12:00 samt 13:00 och 17:00 samt vardag före röd dag mellan klockan 08:00 och 12:00 samt 13:00 och 15:00. Unident har rätt att göra frånsteg från ovanstående normala förhållanden under förutsättning att information om tillfälligt ändrade tider tydligt kommunicerats på Unidents webbplats. 34.2 Unident klassificerar och hanterar ärenden inom Tjänster i enlighet med internationell standard och som närmare framgår av Särskilda Villkor. 35. Utförande av Tjänsten Kunden och Unident ska gemensamt komma överens om den dag eller de dagar då Tjänsten ska utföras. Inför utförande av Tjänst har Kunden vissa skyldigheter såsom installation av externa programvaror, införskaffande av nödvändig IT-miljö eller anpassning av lokaler. Unident ska i god tid informera Kunden om vad som krävs för att utförande av Tjänst ska kunna ske inom föreskriven tid. Kunden ska dessutom vid behov hålla lokaler, datasystem och annan utrustning samt personella resurser m m tillgängliga för Unidents personal i den utsträckning Unident finner lämpligt. 36. Pris och betalningsvillkor 36.1 Betalning för Tjänsten sker enligt faktura antingen efter Tjänstens utförande eller i förskott för hela eller delar av avtalsperioden till ett fast abonnemang. Debitering för utförd Tjänst på löpande basis sker per påbörjad 60-minutersperiod. I Särskilda Villkor anges vilket betalningsvillkor som gäller för Tjänsten. 36.2 Kostnader, exempelvis för res- och arbetstid, som uppkommer på grund av att Unident behöver besöka Kunden ingår normalt inte i Tjänsten, om inte annat överenskommits mellan parterna i Särskilda Villkor. Även resekostnader, traktamenten och logi tillkommer och avser Unidents faktiska kostnader med ett tillägg om tio (10) procent. Vid resa med bil debiteras Kunden enligt Prislistan. Abonnemang 36.3 Om Kunden är i dröjsmål med betalning av abonnemangsavgiften med minst tio (10) dagar kan Unident, istället för vad som anges i punkten 3.3, tillfälligt dra in Tjänsten till dess full betalning inklusive eventuell dröjsmålsränta har erlagts av Kunden. 36.4 Unident har rätt att en gång per år utan föregående avisering, dock utan retroaktiv verkan, justera abonnemangsavgiften med hänsyn till index. Som basmånad för index avses oktober månad föregående år. Indexregleringen styrs av Statistiska centralbyråns Arbetskraftsindex (AKI) avseende Tjänstemän inom privat sektor, Informations- och kommunikationsföretag (J). 36.5 Unident har, utöver vad som framgår av punkt 36.4, rätt att årligen höja avgiften för abonnemanget utan föregående avisering. Vid justeringar överstigande 5 % exklusive index har Kunden rätt att avsluta Avtalet med omedelbar verkan. I sådant fall ska Kunden skriftligen meddela Unident härom senast trettio (30) dagar efter det att faktura på abonnemang har kommit Kunden tillhanda enligt 15.2. 37. Avtalsperiod och uppsägning Enskilt uppdrag 37.1 Unident ska tillhandahålla Tjänsten i enlighet med överenskommelse med Kunden i varje enskilt fall. Abonnemang 37.2 Unident ska tillhandahålla Tjänsten under den avtalsperiod som anges i Avtalet, med start enligt angiven Startdag. Om avtalsperiod inte anges i Avtalet, gäller en avtalsperiod om tolv (12) månader från och med Startdagen. Om Avtalet ingåtts under löpande kalendermånad gäller en första förlängd avtalsperiod för resterande del av kalendermånaden och följande tolv månader. 37.3 Om Avtalet inte skriftligen sägs upp senast tre (3) månader före avtalsperiodens utgång, förlängs Avtalet automatiskt med ytterligare en avtalsperiod såsom den anges i Avtalet eller, om avtalsperiod inte anges i Avtalet, med ytterligare tolv (12) månader. Uppsägningstid för kommande avtalsperioder är tre (3) månader. Vid förlängning av Avtalet ska Unidents vid var tid gällande villkor och priser tillämpas. 37.4 Kundens uppsägning av Abonnemang ska ske skriftligen enligt instruktioner givna av Unident. Först efter Unidents mottagande av begärda uppgifter kommer Unident hantera uppsägningen. 38. Kundens Data och intrång i annans rätt 38.1 Kunden innehar samtliga ägarrättigheter till Kundens Data och Unident erhåller inga ägarrättigheter till Kundens Data under Avtalet. 38.2 Kunden ansvarar för att Kundens Data som hanteras inom Tjänsten samt Kundens användning av Tjänsten, inte gör intrång i tredje mans rätt eller på annat sätt står i strid mot gällande lagstiftning. För det fall tredje man skulle göra gällande någon form av intrång ska Unident hållas helt skadeslös. 39. Ansvarsbegränsning Utöver vad som anges i punkten 7 ovan, kan Unident aldrig hållas ansvarig för Kundens kostnader vid driftavbrott eller förlust av data om så inte särskilt framgår av Särskilda Villkor. 40. Förtida upphörande 40.1 Unident har, utöver vad som framgår av punkten 8 ovan, rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Tjänsten missbrukas av Kunden eller av annan som via Kunden har tillgång till Tjänsten. 40.2 Vid förtida upphörande återbetalas inte erlagd abonnemangsavgift.